2401.net
工作总结范文网
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 幼儿读物幼儿读物

拼音和笔画学习

发布时间:2014-10-17 11:25:12  
声母
? ? b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w ?

单韵母
? ? aoeiuü

复韵母
? ai ei ui ao ou iu ie üe er

整体认读音节
? ? zhi chi shi ri zi ci si yi wu yu ye yue yuan yin yun ying

汉语拼音音节表
? b ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi bie biao bian bin bing
? p pa po pai pao pou pan pen pang peng pi pie piao pian pin ping

? meng mi mie miao miu mian min ming
? f fa fo fei fou fan fen fang feng

汉语拼音音节表
? d da de dai dei dao dou dan dang deng di die diao diu dian ding dong
? t ta te tai tao tou tan tang teng ti tie tiao tian ting tong ? n na nai nei nao no nen nang neng ni nie niao niu nian nin niang ning nong ? l la le lai lei lao lou lan lang leng li lia lie liao liu lian lin liang ling long

汉语拼音音节表
? g ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng gong ? k ka ke kai kou kan ken kang keng kong ? h ha he hai hei hao hou hen hang heng hong ?

汉语拼音音节表
? j ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing jiong
? q qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing qiong ? x xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing xiong ?

汉语拼音音节表
? zh zha zhe zhi zhai zhao zhou zhan zhen zhang zheng zhong ? ch cha che chi chai chao chou chan chen chang cheng chong ? sh sha she shi shai shao shou shan shen shang sheng ? r re ri rao rou ran ren rang reng rong

汉语拼音音节表
? z za ze zi zai zao zou zang zeng zong
? c ca ce ci cai cao cou can cen cang ceng cong ? s sa se si sai sao sou san sen sang seng song

? y ya yao you yan yang yu ye yue yuan yi yin yun ying yong ? w wa wo wai wei wan wen wang weng wu

汉字基本笔画
? http://wenku.baidu.com/link?url=7h8vbiVg2 WSB83jWHmtf6WIiCiBHrhEt7U2FybtnWzXn9c8sgRwuE N31JvCo_VmNPIsG50LfzJLXqbU9OeuGbigxRLWE_Gc6A5eV9fTmm 基本笔画 表 ? http://www.docin.com/p-709569495.html ? 田字格如何写笔画

上一篇:儿歌:圆圆圆
下一篇:王欢五彩池
网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 工作总结范文网
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com