2401.net
工作总结范文网
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 幼儿读物幼儿读物

弟子规拼音版

发布时间:2014-10-17 11:25:15  
dì zǐ guī 弟 子 规

zǒng xù 【总 叙】

dìzǐguī

sh?ngr?nxùn shǒuxiàotì 圣人训 首孝悌

cìjǐnxìn 次谨信 z?xu?w?n 则学文

弟子规

fànàizh?ng ?rqīnr?n yǒuyúlì 泛爱众 而亲仁 有余力

rùzéxià o 【入则孝】

fùmǔhū yìngwùhuǎn fùmǔmìng xíngwùlǎn 父母呼 应勿缓 父母命 行勿懒 fùmǔjiào xūjìngtīng fùmǔz? xūshùnch?ng 父母教 须敬听 父母责 须顺承 dōngz?wēn xiàz?qìng ch?nz?xǐng hūnz?dìng 冬则温 夏则凊 晨则省 昏则定 chūbìgào fǎnbìmiàn jūyǒucháng y?wúbiàn 出必告 反必面 居有常 业无变

shìsuīxiǎo wùshànw?i gǒushànw?i zǐdàokuī 事虽小 勿擅为 苟擅为 子道亏 wùsuīxiǎo wùsīcáng gǒusīcáng qīnxīnshāng 物虽小 勿私藏 苟私藏 亲心伤 qīnsuǒhào lìw?ijù qīnsuǒwù jǐnw?iqù 亲所好 力为具 亲所恶 谨为去 shēnyǒushāng yíqīnyōu d?yǒushāng yíqīnxiū 身有伤 贻亲忧 德有伤 贻亲羞 qīnàiwǒ xiàoh?nán qīnzēngwǒ xiàofāngxián 亲爱我 孝何难 亲憎我 孝方贤 qīnyǒugu? jiànshǐgēng yíwús? r?uwúshēng 亲有过 谏使更 怡吾色 柔吾声

jià nbú rùyuè fù jià n hà oqì suí tà wú yuà n 谏不入 悦复谏 号泣随 挞无怨 qīnyǒují yàoxiāncháng zh?uy?shì bùlíchuáng 亲有疾 药先尝 昼夜侍 不离床 sāngsānnián chángbēiy? jūchùbiàn jiǔr?uju? 丧三年 常悲咽 居处变 酒肉绝 sāngjìnlǐ jìjìnch?ng shìsǐzhě rúshìshēng 丧尽礼 祭尽诚 事死者 如事生

chū zé tì 【出 则 弟】

xiōngdàoyǒu dìdàogōng xiōngdìmù xiàozàizhōng 兄道友 弟道恭 兄弟睦 孝在中 cáiwùqīng yuành?shēng yányǔrěn f?nzìmǐn 财物轻 怨何生 言语忍 忿自泯 hu?yǐnshí hu?zu?zǒu zhǎngzhěxiān y?uzhěh?u 或饮食 或坐走 长者先 幼者后 zhǎnghūr?n jídàijiào r?nbùzài jǐjídào 长呼人 即代叫 人不在 已即到 chēngzūnzhǎng wùhūmíng duìzūnzhǎng wùxiànn?ng 称尊长 勿呼名 对尊长 勿见能 lùyùzhǎng jíqūyī zhǎngwúyán tuìgōnglì 路遇长 疾趋揖 长无言 退恭立 qíxiàmǎ ch?ngxiàjū gu?y?udài bǎibùyú 骑下马 乘下车 过犹待 百步余 zhǎngzhělì y?uwùzu? zhǎngzhězu? mìngnǎizu? 长者立 幼勿坐 长者坐 命乃坐 zūnzhǎngqián shēngyàodī dībùw?n qu?fēiyí 尊长前 声要低 低不闻 却非宜

jìnbìqū tuìbìchí w?nqǐduì shìwùyí 进必趋 退必迟 问起对 视勿移 shìzhūfù rúshìfù shìzhūxiōng rúshìxiōng 事诸父 如事父 事诸兄 如事兄

jǐn 【谨】

zhāoqǐzǎo y?miánchí lǎoyìzhì xīcǐshí 朝起早 夜眠迟 老易至 惜此时 ch?nbìguàn jiānshùkǒu biànniàohuí zh?jìngshǒu 晨必盥 兼漱口 便溺回 辄净手 guānbìzh?ng niǔbìji? wàyǔlǚ jùjǐnqi? 冠必正 纽必结 袜与履 俱紧切 zhìguānfú yǒudìngw?i wùluàndùn zhìwūhuì 置冠服 有定位 勿乱顿 致污秽 yīguìjié búguìhuá shàngxúnfèn xiàchènjiā 衣贵洁 不贵华 上循分 下称家 duìyǐnshí wùjiǎnz? shíshìkě wùgu?z? 对饮食 勿拣择 食适可 勿过则 niánfāngshào wùyǐnjiǔ yǐnjiǔzuì zuìw?ichǒu 年方少 勿饮酒 饮酒醉 最为丑

bùcōngróng lìduānzhèng yīshēnyuán bàigōngjìng 步从容 立端正 揖深圆 拜恭敬 wùjiànyù wùbǒyǐ wùjījù wùyáobì 勿践阈 勿跛倚 勿箕踞 勿摇髀 huǎnjiēlián wùyǒushēng kuānzhuǎnwān wùchùl?ng 缓揭帘 勿有声 宽转弯 勿触棱 zhíxūqì rúzhíyíng rùxūshì rúyǒur?n 执虚器 如执盈 入虚室 如有人 shìwùmáng mángduōcuò wùwèinán wùqīnglüè 事勿忙 忙多错 勿畏难 勿轻略 d?unàochǎng ju?wùjìn xi?pìshì ju?wùw?n 斗闹场 绝勿近 邪僻事 绝勿问 jiāngrùmén wènshúcúnjiāngshàngtáng shēngbìyáng 将入门 问孰存 将上堂 声必扬 r?nw?nshuí duìyǐmíng wúyǔwǒ bùfēnmíng 人问谁 对以名 吾与我 不分明 y?ngr?nwù xūmíngqiú tǎngbùw?n jíw?itōu 用人物 须明求 倘不问 即为偷 ji?r?nwù jíshíhuán h?uyǒují ji?bùnán 借人物 及时还 后有急 借不难

xì n

【信】

fánchūyán xìnw?ixiān zhàyǔwàng xīkěyān 凡出言 信为先 诈与妄 奚可焉 huàshuōduō bùrúshǎo w?iqíshì wùnìngqiǎo 话说多 不如少 惟其是 勿佞巧 jiānqiǎoyǔ huìwūcí shìjǐngqì qi?ji?zhī 奸巧语 秽污词 市井气 切戒之 jiànwèizhēn wùqīngyán zhīwèidì wùqīngchuán 见未真 勿轻言 知未的 勿轻传 shìfēiyí wùqīngnu? gǒuqīngnu? jìntuìcu? 事非宜 勿轻诺 苟轻诺 进退错 fándàozì zhòngqiěshū wùjíjí wùmóhū 凡道字 重且舒 勿急疾 勿模糊 bǐshuōcháng cǐshuōduǎn bùguānjǐ m?xiánguǎn 彼说长 此说短 不关己 莫闲管 jiànr?nshàn jísīqí z?ngqùyuǎn yǐjiànjī 见人善 即思齐 纵去远 以渐跻 jiànr?n? jín?ixǐng yǒuz?gǎi wújiājǐng 见人恶 即内省 有则改 无加警 wéidéxué wéicáiyì bùrúrén dāngzìlì 唯德学 唯才艺 不如人 当自砺

ru?yīfú ru?yǐnshí bùrúr?n wùshēngqī 若衣服 若饮食 不如人 勿生戚 w?ngu?nù w?nyùl? sǔnyǒulái yìyǒuqu? 闻过怒 闻誉乐 损友来 益友却 w?nyùkǒng w?ngu?xīn zhíliàngshì jiànxiāngqīn 闻誉恐 闻过欣 直谅士 渐相亲 wúxīnfēi míngw?icu? yǒuxīnfēi míngw?i? 无心非 名为错 有心非 名为恶 gu?n?nggǎi guīyúwú tǎngyǎnshì zēngyìgū 过能改 归于无 倘掩饰 增一辜

fà nà i zhò ng 【泛 爱 众】

fánshìrén jiēxūài tiāntóngfù dìtóngzài 凡是人 皆须爱 天同覆 地同载 xìnggāozhě míngzìgāo r?nsuǒzh?ng fēimàogāo 行高者 名自高 人所重 非貌高 cáidàzhě wàngzìdà r?nsuǒfú fēiyándà 才大者 望自大 人所服 非言大 yǐyǒun?ng wùzìsī r?nsuǒn?ng wùqīngzī 己有能 勿自私 人所能 勿轻訾

wùchǎnfù wùjiāopín wùyàngù wùxǐxīn 勿谄富 勿骄贫 勿厌故 勿喜新 r?nbùxián wùshìjiǎo r?nbùān wùhuàrǎo 人不闲 勿事搅 人不安 勿话扰 r?nyǒuduǎn qi?m?jiē r?nyǒusī qi?m?shuō 人有短 切莫揭 人有私 切莫说 dàor?nshàn jíshìshàn r?nzhīzhī yùsīmiǎn 道人善 即是善 人知之 愈思勉 yángrénè jìshìè jízhīshèn huòqiězuò 扬人恶 即是恶 疾之甚 祸且作 shànxiāngquàn d?jiējiàn gu?bùguī dàoliǎngkuī 善相劝 德皆建 过不规 道两亏 fánqǔyǔ guìfēnxiǎo yǔyíduō qǔyíshǎo 凡取与 贵分晓 与宜多 取宜少 jiāngjiār?n xiānw?njǐ jǐbúyù jísùyǐ 将加人 先问己 己不欲 即速已 ēnyùbào yuànyùwàng bàoyuànduǎn bàoēncháng 恩欲报 怨欲忘 抱怨短 报恩长 dàibìpú shēnguìduān suīguìduān cíérkuān 待婢仆 身贵端 虽贵端 慈而宽 shìfúr?n xīnbùrán lǐfúr?n fāngwúyán 势服人 心不然 理服人 方无言

qīn rén 【亲 仁】

tóngshìrén lèibùqí liúsúzhòng rénzhěxī 同是人 类不齐 流俗众 仁者希 guǒr?nzhě r?nduōw?i yánbúhuì s?búm?i 果仁者 人多畏 言不讳 色不媚 n?ngqīnr?n wúxiànhǎo d?rìjìn gu?rìshǎo 能亲仁 无限好 德日进 过日少 bùqīnr?n wúxiànhài xiǎor?njìn bǎishìhuài 不亲仁 无限害 小人进 百事坏

yúlì xuéwé n 【 余力学文】

búlìxíng dànxu?w?n zhǎngfúhuá ch?ngh?r?n 不力行 但学文 长浮华 成何人 dànlìxíng bùxu?w?n r?njǐjiàn m?ilǐzhēn 但力行 不学文 任己见 昧理真 dúshūfǎ yǒusāndào xīnyǎnkǒu xìnjiēyào 读书法 有三到 心眼口 信皆要

fāngdúcǐ wùmùbǐ cǐw?izhōng bǐwùqǐ 方读此 勿慕彼 此未终 彼勿起 kuānw?ixiàn jǐny?nggōng gōngfūdào zhìs?tōng 宽为限 紧用功 工夫到 滞塞通 xīnyǒuyí suízhájì jiùr?nw?n qiúqu?yì 心有疑 随札记 就人问 求确义 fángshìqīng qiángbìjìng jīànji? bǐyànzh?ng 房室清 墙壁净 几案洁 笔砚正 mòmópiān xīnbùduān zìbújìng xīnxiānbìng 墨磨偏 心不端 字不敬 心先病 li?diǎnjí yǒudìngchù dúkànbì huányuánchù 列典籍 有定处 读看毕 还原处 suīyǒují juànshùqí yǒuquēhuài jiùbǔzhī 虽有急 卷束齐 有缺坏 就补之 fēish?ngshū bǐngwùshì bìcōngmíng huàixīnzhì 非圣书 屏勿视 敝聪明 坏心志 wùzìbào wùzìqì sh?ngyǔxián kěxúnzhì 勿自暴 勿自弃 圣与贤 可驯致

上一篇:10个大班识字游戏
下一篇:凉州词
网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 工作总结范文网
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com